- Sự kiện Devil 7 : ở sự kiện này thì 5 phút cuối xuất hiện boss kundun ( có thể gọi là sky even devil )
( áp dụng toàn server )

- Sự kiện kalima 7 : kundun xuất hiện sau khi chết là 43200 giây hoặc xuất hiện sau khi bảo trì server áp dụng toàn server

- Sư kiện Boss attack : 6 tiếng 1 lần map arena server 2 tọa đọ : 61 - 113 , Boss Medusa

- Sự Kiện thiên giới : 3 tiếng 1 lần, đi bên devias

- Sự Kiện Blood + Devil ( áp dụng mọi cấp độ, từ blood 1-8 , Devil từ 1-7 ) : exp là 1000 exp với cá nhân và với tổ đội party khi trainning

View more latest threads same category: