- Bán box kundun 1 trong shop game
- Không bán ngọc ( anh em tự kiếm hoặc ăn event ) nhằm tăng giá trị đồ box kundun
- Đồ đập box tối đa 4 dòng ( ko có đồ sk hay 380 )
- Đồ 380, sk ăn boss kundun
- Ring, pen đập box kundun 4-5

Tiêu chí của game luôn đặt sự giải trí hàng đầu và hạn chế hút máu
BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: