- Tạo tk + nv bên mu kia trước nhé
- Lưu ý thoát game 2 bên mu
http://satnhap.duphong.net/nhatban/

View more latest threads same category: