Rời thời gian Open Game về 15h ngày 16/7/2019
Do sv có 1 vài sự cố, BQT sẽ open game hồi 15h ngày 16/7/2019

View more latest threads same category: