Nghiêm cấm mọi hành vi mua bán - Lệnh giới nghiêm hết ngày 15.6
Mọi hành vi mua bán đều bị khóa tài khoản vĩnh viễn

View more latest threads same category: