ADM cho hỏi các loại vũ khí new trên webshop loại nào có thể GC Đá tạo hóa đc vậy? Với mix w2.5 như thế nào?

View more latest threads same category: