- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs Vip

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF
BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :

  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIPTOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 LuFFySan 230 Grand Master
2 doibuon 197 Grand Master
3 iNemesis 196 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Ginnn 237 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 LynPrince 223 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 GOLD 206 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 TieuLyGAy 245 Lord Emperor
2 DLTocBac 221 Lord Emperor
3 Nap10k 216 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Wolf 290 Dimension Master
2 SMcrip 269 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Egbert 236 First Class
2 MrCoBap 230 First Class
3 TieuPhong 189 First Class

View more latest threads same category: