Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt

# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 CaveChua 436.577 (1) 350.000 (2) 3
2 MyLife 400.928 (2) 326.000 (3) 5
3 ProKh0ng3m 294.853 (5) 1.085.000 (1) 6
4 PhjPhj 377.407 (3) 178.500 (5) 8
5 0 298.913 (4) 100.000 (8) 12
6 Truong 241.567 (6) 150.000 (6) 12
7 ngocha 174.595 (8) 180.000 (4) 12

1 ProKh0ng3m 1.085.000

View more latest threads same category: