PDA

Xem bản đầy đủ : [Nhật Bản] Thông tin các Sub máy chủadmin
09-10, 10:33 AM
Sub 1 : 50 exp - trade - ủy thác - giao dịch
Sub 2 : 80 exp - trade - - giao dịch
Sub 3-4-5 : 80 exp - trade - - khong giao dịch