PDA

Xem bản đầy đủ : [Sữa Lỗi Game] Làm thế nào để ra skill quẩy rồng ?admin
05-01, 01:23 AM
1. Thay đổi mốc agi đang có
2. Thay đổi mốc ene đang có

các skill sẽ được fix hoàn toàn khi Agi là trên 20k

Với DW - MG - Dk